اعجاز محتوایی قرآن

ج)جامعیت و همه جانبه بودن:این کتاب فقط از امور معنوی یا آخرت یا رابطه انسان با خدا سخن نمی گوید.بلکه از زندگی مادی و دنیوی انسان ومسئولیت های اجتماعی و رابطه وی با انسان های دیگر سخن می گوید و برنامه ای جامع و همه جانبه دراختیازش قرار میدهد. 

د)تازگی وشادابی دائمی:قرآن کریم  نه تنها با پیشرفت زمان کهنه نمیشود بلکه افق های جدیدی از حکمت،علم ومعرفت را به روی جویندگان می گشاید.قرآن کریم کتاب دیروز،امروز و فردا هاست.

ه)ذکر نکات علمی بی سابقه:در جامعه ای که علم و دانش جایگاهی نداشت و خبری از رشته هایی مانند فیزیک،زیست شناسی و ستاره شناسی نبود قرآن کریم اشاره به برخی نکات علمی میکند که در تمام دنیای آن روز بی سابقه بود و بعد ها توسط دانشمندان کشف گردید.

بعضی از این نکات علمی عبارتند از:زوجیت در هستی،جاذبه کرات و.... 

زوجیت در هستی:تا پیش از قرآن مردم از وجود زوجیت در انسان ها و حیوان ها مطلع بودند.ولی قرآن از زوجیت همه چیز سخن میگوید و این موضوع تنها در قرن اخیر ثابت شده است.

جاذبه کرات:تا قبل از قرن هجدهم دانشمندان فکر میکردند که ستارگان به سقف آسمان ها،چسبیده اند و به همین علت نمی افتند.اما قرآن مجید از وجود جاذبه میان ستارگان،به طوریکه همه مردم بفهمند خبر داد و آن را عامل در هم نرفتن ستارگان در یک دیگر معرفی کرد و فرمود:"خداوند،آسمانها را با ستون هایی که برای شما دیدنی نیستند،برپاداشته است." 

/ 0 نظر / 9 بازدید