جنبه های اعجاز قرآن کریم

1-اعجاز لفظی : زیبایی و شیرینی بیان،موزون بودن کلمه ها و رسایی تعبیرات در طول تاریخ سبب نفوذ خارق العاده این کتاب آسمانی در افکار و نفوس شده است.  2-اعجاز محتوایی : الف)انسجام درونی در عین نزول تدریجی ب)تاثیر ناپذیری از جاهلیت ج)جامعیت و همه جانبه بودن د)تازگی و شادابی دائمی ه)ذکر نکات علمی بی سابقه

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید